exeterlinden: kurdy 2 (Default)
exeterlinden ([personal profile] exeterlinden) wrote in [community profile] dkfen2016-08-19 11:03 am

Brunch/coffee meet-up Sun 28th of August?

Kære fellow fen

Jeg er så ude af loopet, at jeg snart ikke ved, hvem der bor hvor, hvor længe og hvordan - men nu kommer jeg til København i uge 34 i forbindelse med et kursus - og er der nogle af jer dér, der har tid og lyst til at mødes til brunch eller bare kaffe ved ti-tiden i Valby-området søndag d. 28 august? :)

Håber det kan lykkes med kort varsel - det er alt for længe siden, jeg har set jer!

Kh Linden

Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of people who comment anonymously.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.