ximeria: (Default)
[personal profile] ximeria
Denne community er til for at gøre livet nemmere for fans når det kommer til at finde hinanden og planlægge møder af enhver art i Danmark.

Det er ikke et krav at man bliver medlem, men DreamWidth muliggør brugen af at tracke, poste etc vha. openID, som forhåbentligt gør det hele lidt nemmere.

Der er også mulighed for ikke-danske fans at få kontakt med danske fans og deltage i de komsammen der bliver planlagt - jo flere, desto bedre.

---

This community has been created to make life easier for fans who want to find one another and plan meetings of all sorts in Denmark.

You don't have to become a member, but Dreamwidth does make it possible to track, post etc via openID, which will hopefully make it all that much easier.

It's also an opportunity for non-Danish fans to get in contact with Danish fans and take part in the meet-ups that will be planned - the more the merrier.

Profile

dkfen: (Default)
dkfen

September 2017

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 09:48 am
Powered by Dreamwidth Studios